Văn bản luật

Luật thủ đô

Luật số 25/2012/QH13

(26/03/2019)

Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

Hướng dẫn thực hiện lien thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường...

(19/02/2019)

Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016

Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 Qy định chi tiết một số điều của Luật căn...

(19/02/2019)

Luật căn cước công dân

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13

(19/02/2019)

Luật cư trú 2006

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006

(14/02/2019)

Thông tư số 35/TT-BCA ngày 09/09/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ_CP ngay ...

(19/02/2019)